Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Passend Onderwijs op Jan van Brabant College vestiging Gasthuisstraat  januari 2023

 Onze visie

Ons onderwijs is ingericht rond het drieluik van Biesta. Persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en studieloopbaanontwikkeling versterken elkaar in het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Alle medewerkers stellen zich daarbij de volgende opdracht: het ontwikkelen van leerlingen richting een succesvolle doorstroom naar een passend vervolgonderwijs in een omgeving van veiligheid en geborgenheid. Op deze wijze dragen we bij - aan een goed en gelukkig leven van de leerling, verwezenlijken we het potentieel van de leerling en leert de leerling zich aanpassen,  zijn eigenheid te bewaren en zich te ontplooien.

Leerlingen die eerder geen Nederlands onderwijs genoten hebben, starten in de startklas. Ze maken na vijf weken Nederlands onderwijs de Taalleerbaarheidstoets (TOA). De uitslag van deze non-verbale toets laat het leervermogen van de leerling zien, met name op het gebied van de Nederlandse taal. Op basis van de uitslag (in combinatie met resultaten van methodegebonden toetsen, werkhouding, motivatie en gedrag) wordt een leerling in een van de drie leerroutes geplaatst.

Leerroute 1: Op weg naar A1, uitstroom pro, mbo-entree en werk

Leerroute 2: Op weg naar A2, uitstroom mbo-entree, vmbo b/k en mbo niveau 2

Leerroute 3: Op weg naar B1 uitstroom mbo niveau 2 ,vavo, vmbo k/t en havo.

Leerlingen die 18 worden en meer NT2 nodig hebben stromen uit naar voat (volwassenonderwijs anderstaligen).

De leerlingen uit deze specifieke doelgroep zijn elk in een bepaalde mate sociaal-emotioneel belast.

Hierbij moeten we rekening houden met het aanpassingsvermogen van leerlingen en ouders en de vaak sterk veranderende omgeving (cultuur, gewoontes etc.).

Hiervoor is de basis van het pedagogisch handelen traumasensitief lesgeven. Het team wordt meegenomen in gatekeeperstrainingen. Daarnaast worden en Rots&Water trainingen gegeven.

Onze ontwikkeldoelen

•   De ondersteuningsbehoeften vanuit de intake of voortgangsvergaderingen per leerling systematisch noteren

•    De instroomprocedure verder ontwikkelen door o.a. gebruik te maken van de procedure die ontwikkeld is door LOWAN VO (verlengde intake, doorstroomdossier)

•    De doorstroomprocedure verder ontwikkelen door o.a. de voortgangsvergadering te optimaliseren en meer handelingsgericht te gaan werken

•     De kennis van docenten vergroten met betrekking tot het signaleren en begeleiden van leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrag, traumasensitief- en cultuursensitief lesgeven en sociaal emotionele ontwikkeling.

 

 

Samenwerkingverband:

Om onze visie en doelen te realiseren werken we samen binnen 

SWV Helmond-Peelland VO met:

 andere scholen /  andere schoolbesturen

 Andere onderwijssectoren:

 • Geen van bovenstaande

Andere onderwijssectoren:

 • Er zijn geen partners in de keten

 Partners in de keten zoals:

 • Begeleider passend onderwijs van het SWV
 • GGZ / Jeugd-GGZ
 • Jeugdhulpverlening
 • Jongerenwerk
 • Leerplichtambtenaar
 • Lokale overheid/gemeente
 • gezins- en jongerencoaches en sociale teams Helmond
 • Lev-groep
 • vluchtelingenwerk

   Van het samenwerkingsverband ontvangt onze school ook  
        middelen, in 2021-2022 was dit:

 • 0 EUR voor de basisondersteuning
 • 0 EUR voor de extra ondersteuning

 

Specialisten:

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:

Op school

 • Decaan / loopbaanbegeleider
 • Doorstroomcoach
 • Faalangstreductietrainer
 • Gedrag / sociale vaardigheden specialist
 • Mentor
 • NT2-specialist
 • Ondersteuningscoördinator
 • Orthopedagoog
 • Reken-/wiskunde-specialist
 • Stagebegeleider
 • Taal-/leesspecialist
 • Verzuimcoördinator
 • leerlingcoördinator
 • onderwijsassistent
 • pedagoog

Via samenwerkingsverband,
bestuur of derden

Er zijn geen specialisten aanwezig voor specifieke ondersteuning 
binnen het samenwerkingsverband, bestuur of derden.

  Voorzieningen & onderwijsaanbod

 

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden

 • Integratieklas
 • Preportaal
 • Tussenvoorziening (OPDC of rebound)
 • Plusvoorziening
 • Integratieklas
 • Preportaal

Ook is er een divers onderwijsaanbod dat wij aanbieden:

Op school

 • Aanbod dyslexie
 • Aanbod executieve functies
 • Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
 • Aanbod NT2
 • Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
 • Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen
 • Preventieve signalering van leesproblemen

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden

 • Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
 • Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
 • Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen